Ettevõtte John Deere privaatsusavaldus

See privaatsusteatis selgitab, kuidas John Deere ja selle juhitavad sidusettevõtted isikuandmeid töötlevad. See avaldus vastab ka konkreetsetele küsimustele, mis võivad teil kogutud andmete privaatsuse ja turvalisuse kohta tekkida. See avaldus on suunatud isikutele, kellega suhtleme, sealhulgas meie veebisaitide, rakenduste (veebis või mobiilis) või veebitoodete ja teenuste külastajad ning kasutajaid; praegused ja tulevased kliendid; korporatiivsete klientide ja müüjate juhtkond ning personal; volitatud edasimüüjate ja levitajate juhtkond ning personal; meie rajatiste, muuseumide ja atraktsioonide külalised, ning muud meie toodete ja teenuste saajad. Viitame selles avalduses isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse, kui „teie“.

Isikuandmeid jagatakse John Deere Groupi liikmetega. John Deere Groupi kuuluvate liikmed loend on saadaval siin ja ettevõtte siduvates reeglites. John Deere Groupi kuuluvad liikmed võivad teatud tingimustel isikuandmeid ühiselt töödelda.

Seoses John Deere’i pakutavate konkreetsete toodete või teenustega, mis võivad üldjuhul nõuda täiendavate isikuandmete kategooriate töötlemist või töötlemist erinevatel eesmärkidel, võib isikuandmete töötlemise suhtes kohaldada riigi- või tootepõhiseid privaatsuse täiendusi.

John Deere’i tooteid ja teenuseid turustatakse volitatud edasimüüjate ja turustajate võrgustiku kaudu. Suurem osa volitatud edasimüüjatest ja levitajatest on sõltumatult omanduses ning neid käitavad ettevõtted, millel võivad olla oma privaatsusavaldused.

1. Kogutavad isikuandmete tüübid

Me töötleme teie isikuandmeid. See jaotis sisaldab mõningaid levinud näiteid Olenevalt teie riigist/regioonist ja kohaldatavast õigusest võib allpool esitatud näiteid käsitleda isikuandmetena ja/või need võidakse teilt koguda.

Isikuandmed ja kontaktandmed

 • Nimi, sünnikuupäev, valitsuse väljastatud identifikaatorid, allkiri, kujutis
 • Aadress, telefoninumber, e-posti aadress
 • Demograafiline teave (nt sugu, perekonnaseis, leibkond, üldine asukoht)
 • Kasutajanimi, parool, sotsiaalmeedia profiil
 • GPS-asukoht

2. Kuidas me isikuandmeid kogume

Kogume isikuandmeid erinevatest allikatest, muu hulgas järgnev. 

Teave, mida kogume otse teilt

Kogume isikuandmeid, kui meiega suhtlete. Võite meile andmeid esitada elektrooniliselt, kirjalikult või suuliselt. Levinud suhtlusolukorrad, mil meile isikuandmeid esitate, hõlmavad järgnevat.

 • Registreerute teenuste jaoks või ostate neid või ostate tooteid ja seadmeid
 • Registreerute konto jaoks
 • Kasutate meie võrguteenuseid, sh meie veebisaiti
 • Registreerute uudiskirja saamiseks
 • Võtate meiega ühendust seoses klienditeenindusega või registreerite oma garantii
 • Taotlete finantseerimist
 • Vastate küsitlusele

3. Kuidas me isikuandmeid kasutame („eesmärgid“)

Töötleme isikuandmeid seal, kus oleme veendunud, et meil on asjakohane õiguslik alus. Isikuandmete töötlemise üldised õiguslikud alused ja eesmärgid on järgmised, välja arvatud juhul, kui riiklike või tootepõhiste seaduste põhjal kehvivad muud juriidilised põhimõtted.

Töötlemine lepinguliste kohustuste täitmiseks: töötleme isikuandmeid, et täita oma lepingulisi kohustusi teie ees. See töötlemine koosneb järgnevast.

 • Isikuandmete kogumine ja kasutamine vajalike toodete ja teenuste pakkumiseks
 • Taotletud kaupade ja teenuste kohaletoimetamine
 • Seotud teenuste jaoks, nagu toote tarnimine, hooldus, kliendi- ja tootetugi ning hooldus (sh garantiiteenus), finantseerimine, liisimine ja krediiditeenused; võrguteenuste kasutamiseks
 • Teie maksevõime hindamine, osades riikides/regioonides tehakse seda automaatse otsustamise kaudu
 • Konto hooldamine ja teabe kogumine, seotud teenustele vastamine, tagasiside töötlemine ja teile toe pakkumine
 • Pakkuda teile üldist klienditeenindust ning vastata teie päringutele ja kaebustele seoses meie teenustega
 • Teie juurdepääsu säilitamine seotud teenustele ja rakendustele
 • Hoolduse, kättesaadavuse, funktsionaalsuse või muude küsimustega seotud hooldussõnumite saatmine

4. Miks John Deere isikuandmeid avaldab

Jagame isikuandmeid allpool kirjeldatud viisil ja eesmärkidel ning kooskõlas käesoleva privaatsusavalduse ja mis tahes tehingupõhise dokumendiga, välja arvatud juhul, kui oleme teid teavitanud teisiti või kui töötlemine on vastuolus kohaldatava seadusega.

 • John Deere Groupiga, kus sellisest jagamisest on abi, et pakkuda teile meie teenuseid või tooteid või hallata meie äri
 • Teiste ettevõtetega, et nad saaksid meie jaoks teha spetsiifilisi ja professionaalseid toiminguid
 • Kolmandast osapoolest teenusepakkujatega (kes tegutsevad meie kirjalikus lepingus sätestatud juhiste kohaselt), et aidata meil pakkuda teile teavet, tooteid või teenuseid, juhtida ja hallata meie äri või teenuseid või hallata ja täiustada meie tooteid või teenuseid. Jagame teie isikuandmeid nende kolmandate osapooltega teenuste osutamiseks vastavalt asjakohastele lepingulistele piirangutele ja turvameetmetele. Nende hulka kuuluvad IT-teenuste pakkujad, kes aitavad hallata meie IT- ja taustsüsteeme ning masina teenuseid, sealhulgas interneti- ja tarkvarateenuseid: andmemajutus, andmete teisendamise ja pilvandmetöötluse suutlikkus, kontohaldus ja turvalisus, testimine, silumine, vigadest teatamine ja kasutusanalüüs, samuti mobiilside pakkujad

5. Küpsised ja sarnased kogumistehnoloogiad

Tehnilist teavet, mis võib sisaldada ka isikuandmeid (teie veebilehitseja tüüp, operatsioonisüsteem, IP-aadress, domeeni nimi) võidakse koguda küpsiste ja muude järgimistehnoloogiate (nt läbipaistvate GIF-failide) kaudu. Lisateabe saamiseks vaadake meie kodulehe allosas olevat küpsiste avaldust.

6. Kuidas oma isikuandmetele juurde pääseda ja neid hallata

Teil on seoses isikuandmetega teatavad õigused, välja arvatud teatavad erandid ja olenevalt teie riigist/regioonist ning mõnel juhul meie tehtavast töötlemistegevusest. Kui teil on need õigused oma riigis/regioonis, näiteks ELis/Ühendkuningriigis, ning kui soovite neile juurdepääsu, neid parandada, ajakohastada, kustutada, küsida teavet, esitada vastuväide, taotleda töötlemise piirangut, taotleda andmete ülekandmist, ei soovi, et otsuseid langetataks ainult automaatse töötlemise põhjal või muul viisil soovite võtta isikuandmete seoses meetmeid, võite seda teha igal ajal, kasutades allpool 12. peatükis („Kuidas meiega ühendust võtta“) esitatud kontaktandmeid.

Kui oleme isikuandmeid teie nõusolekul töödelnud, saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne teie tagasivõtmist tehtud mis tahes töötlemise ega mõjuta isikuandmete töötlemise, mis on tehtud seoses mõne muu töötlemisega kui nõusolekuga.

7. Teabe ja andmete turvalisus

Oleme rakendanud ja säilitame asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed, põhimõtteid ja protseduurid, mille eesmärk on vähendada juhusliku hävimise või kadumise või isikuandmete loata avalikustamise või neile juurdepääsu ohtu. Lisateavet meie küberturvalisuse programmi kohta leiate meie viimasest ettevõtte jätkusuutlikkuse aruandest või võttes meiega ühendust, nagu on kirjeldatud allpool 12. peatükis.

8. Andmete säilitamine

Säilitame isikuandmeid senikaua, kuni see on vajalik selleks, milleks need koguti, nagu on selgitatud selles privaatsusavalduses või mis tahes tehingupõhises dokumendis Mõningatel juhtudel võime säilitada isikuandmeid pikema aja jooksul, näiteks siis, kui peame seda tegema vastavalt juriidilistele, regulatiivsetele, maksu- või raamatupidamisnõuetele. Erijuhtudel võime isikuandmeid säilitada pikema aja jooksul, et meil oleksid täpsed andmed teie suhetest meiega mis tahes kaebuste või väljakutsete korral või kui me põhjendatult usume, et on eeldusi isikuandmete või teie tehingutega seotud kohtuvaidluse algatamiseks. Isikuandmed säilitatakse vastavalt meie kirjete talletamise graafikule ja kehtivatele seadustele. Vastavalt meie andmete säilitamise ajakavale ja kohaldatavatele õiguslikele nõuetele kustutame ja/või anonüümime isikuandmed, mis pole enam vajalikud.

9. Isikuandmete edastamine üle maailma

John Deere tegutseb üle maailma. Sellest tulenevalt võib isikuandmeid edastada ja säilitada riikides üle kogu maailma, sealhulgas Euroopa Liidus (EL), Ameerika Ühendriikides, Brasiilias, Indias ja muudes riikides, kus John Deere’il on kontorid, volitatud edasimüüjad ja turustajad või teenuseosutajad. Nendes asukohtades on andmekaitsestandardid sageli erinevad. Mõistes neid erinevusi, siis isikuandmete teistesse riikidesse edastamisel kaitseme seda teavet vastavalt käesolevas privaatsusavalduses allpool kirjeldatule või nii, nagu see on teile andmete kogumise ajal avalikustatud.

John Deere võtab kasutusele vastavad meetmed, et isikuandmete edastamine oleks kooskõlas kohaldatava seadusega ja et neid käsitletaks ettevaatlikult, et kaitsta teie privaatsusest tulenevaid õiguseid ja huvisid. Oleme kehtestanud ja rakendanud John Deere Groupi liikmete seas ELi jaoks siduvad kontsernisisesed eeskirjad (BCR-id), mida ELi andmekaitseasutused on tunnustanud, et tagada piisav kaitse isikuandmetele, mida me kogu maailmas töötleme. BCR-ide koopia on kättesaadav siin.

10. Laste privaatsus

John Deere veebisait ja rakendused ei ole suunatud lastele ega noorukitele ning me ei kogu teadlikult isikuandmeid otse alla 18-aastastelt lastelt. Kui arvate, et töötleme lapsega seotud teavet, võtke meiega ühendust, kasutades allpool jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta“ esitatud teavet, et saaksime andmeid uurida ja piirata.

11. Selle privaatsusavalduse muudatused

Aega-ajalt võime seda avaldust uuendada, et peegeldada uusi või erinevaid privaatsustavasid. Kui me midagi muudame, siis muudame selle avalduse allservas olevat kuupäeva „Viimati uuendatud“.

12. Kuidas meiega / ühiste vastutavate töötlejatega ühendust võtta

Võtke meiega ühendust, kui teil on küsimusi või kommentaare meie privaatsustavade või nende privaatsuspõhimõtete kohta. Siin on märgitud ka meie määratud andmekaitseametnikud (või sarnased).

Definitsioonid

Isikuandmed on määratletud kohaldatava seaduse alusel. Sageli tähendab see mis tahes teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga („andmeobjekt“). Tuvastatav füüsiline isik on sageli isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse alusel nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed jne.

Lõuna-Aafrikas ja Argentinas on ettevõtete isikuandmed kaitstud ka kohaldatavate andmekaitseseadustega. Selliste isikuandmete töötlemisel Lõuna-Aafrikas ja Argentinas töötleme neid kooskõlas käesoleva privaatsusavaldusega.

Töötlemine on määratletud kohaldatavas õiguses muu hulgas kui andmete kogumine, säilitamine, kasutamine, neile juurdepääs, muutmine, kustutamine, hävitamine või jagamine.

Masintekkelised andmed on andmed, mis on loodud, kogutud või salvestatud teie seadmes või mis tahes riistvaras või seadmes, mis on ühendatud teie seadmetega.

Kohaldatav seadus tähendab mis tahes asjakohaseid ja kohaldatavaid seadusi, eeskirju, määrusi, seaduseelnõusid, seadusi, põhikirju, akte, korraldusi, volitusi ja otsuseid, mis käsitlevad andmete turvalisust, andmekaitset, eraelu puutumatust ja/või isikuandmete töötlemist ning mida kohaldatakse John Deere Groupi suhtes.

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Deere’i üksus, kellega teil on esmane seos, on käesoleva avalduse kohaldamisalasse kuuluvatelt üksikisikutelt kogutud isikuandmete vastutav töötleja See üksus võib olenevalt olukorrast erineda. See võib olla üksus, kes sõlmis teie või teie tööandjaga teenuste/tarnelepingu, kes on teile turundus- ja reklaammaterjale ja kommunikatsiooniteenuseid pakkunud; peamine üksus riigis, mis haldab John Deere’i veebisaiti, mida külastasite; üksus, mis käitab külastatud kohalikke rajatisi, üksust, mis (kaas)korraldas ürituse jne.

Kui töötlemise eest vastutab rohkem kui üks üksus, näiteks kui kaks Deere’i üksust allkirjastavad teie ettevõttega ärilepingu, vastutavad need üksused ühiselt konkreetse töötlemistoimingu seaduslikkuse eest („ühised vastutavad töötlejad“).

Mõnel juhul võib teie isikuandmeid sõltumatute vastutavate töötlejatena töödelda rohkem kui üks Deere’i üksus. Kui teil on järelevalve kohta küsimusi, siis ärge kartke meiega ühendust võtta (kontaktteavet vaadake 12. peatükist).

Last Updated: June 30, 2023